Upcoming New 2023 event

MDCU CONGRESS 2023
Practical Strategies and Innovative Approaches
for Improving Patient Outcome

  • Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
    and King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand
Save the date

16 - 18 August 2023

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Message from Faculty Dean


ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และนำไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระดับประเทศ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบทางการแพทย์ มีภารกิจที่สำคัญ คือการผลิตบัณฑิต การสร้างผลงานวิจัย การให้บริการทางการแพทย์และการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองต่อภารกิจหลักของสถาบัน ในปี พ.ศ. 2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59 (MDCU Congress 2023) ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “Practical Strategies and Innovative Approaches for Improving Patient Outcome” ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้ในวันงาน (Onsite) หรือประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting platform) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัยให้ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคลาการทางการแพทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านในวันงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2023

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Message from the president of the academic services committee

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สังคมอันสะท้อนถึงความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือ MDCU Congress 2023 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “Practical Strategies and Innovative Approaches for Improving Patient Outcome” โดยมุ่งเน้นถึงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ ตลอดจนการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางการรักษาในรูปแบบใหม่ อันจะนำไปสู่การรักษาที่มีทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วน จึงมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา (MDCU medical tournament) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในกิจกรรม MDCU TALK และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิการอภิปรายกลุ่มสหสาขา (multidisciplinary discussion) การนำเสนอผลงานวิจัย การจัดกิจกรรม open house ของภาควิชาต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยการพบปะสังสรรค์ ของศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ (Home Coming รุ่น 8, 18, 28, 38 และ 48) ภายใต้หัวข้อ “MDCU Born Pink Homecoming Day 2023”

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ในวันดังกล่าว หวังว่าจะได้พบทุกท่านในวันงานนะคะ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ ประจำปี 2564-2568

Highlights

Plenary Lecture : Innovative / Outstanding
MDCU Talk
Alumni Meeting

Our sponsorships

MDCU Congress 2023

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย