สารจากท่านคณบดี


                คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 70 ปีแล้ว ผลงานต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย งานสอน และการให้บริการทางการแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

              การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงานในหัวข้อเรื่อง “A Celebration of Success: 70 Years Faculty of Medicine” ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ที่มีความโดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อชี้นำสังคมอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนของประเทศ โดยเนื้อหาของการประชุมจะมุ่งเน้นในหัวข้อทางวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงเทคโนโลยีที่น่าสนใจในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการตอบแทนต่อสังคมโดยการนำเสนอความรู้และสาระให้แก่ประชาชนในด้านการแพทย์,การดูแลและรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันโรค

                   ในนามของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านในวันงาน


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สารจากประธาน


                 การประชุมทางวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง มุ่งให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการแพทย์แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านวิชาการในหลากหลายสาขา ในแต่ละปีคณะกรรมการประชุมวิชาการ ได้พยายามจัดหัวเรื่องการประชุม และกรอบการบรรยายให้สะท้อนกับความสนใจของผู้ฟังเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ มาบรรยาย แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ร่วมประชุม นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ความรู้สู่สังคมในวงกว้างด้วยการจัดรายการให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

                 ในปีนี้ได้กำหนดแนวการจัดประชุมวิชาการ โดยมุ่งเน้นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีความโดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 70 ปีของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึงปัจจุบัน สู่ความเป็นเลิศในอนาคต คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีปาฐกถาเกียรติยศ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ และจัดให้มีการบรรยาย Hall of fame talk ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและทำชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                 จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมนี้ ในวันดังกล่าว


ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์
ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประจำปี 2559-2562


GoldSilver