ศ.กิตติคุณ นพ. ประพันธ์ ภานุภาค


HIV: What have been gained after 30+ years? (ได้อะไรจากงานเอดส์30+ ปี?)

วันพุธ ที่15 สิงหาคม 2558
เวลา 10.20-11.00 น.


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ


Elimination of viral hepatitis in Thailand by the year 2030

วันพุธ ที่15 สิงหาคม 2558
เวลา 10.20-11.00 น.
ศ.กิตติคุณ นพ. ประมวล วีรุตมเสน


จุดกำเนิดของเด็กหลอดแก้ว กับการวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัส ที่16 สิงหาคม 2558
เวลา 10.20-11.00 น.
ศ.กิตติคุณ นพ. อรุณ โรจนสกุล


Fistula in ano: future perspectives

วันพฤหัส ที่16 สิงหาคม 2558
เวลา 10.20-11.00 น.
ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร


From molecular genetic discovery to cancer screening and rejuvenating DNA

วันศุกร์ ที่17 สิงหาคม 2558
เวลา 10.20-11.00 น.
ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์


Surgical training center: Social contribution to medical technology development

วันศุกร์ ที่17 สิงหาคม 2558
เวลา 10.20-11.00 น.