บุคลากรภายนอก

แพทย์ ท่านละ 2,000 บาท
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ท่านละ 1,000 บาท
แพทย์ประจำบ้าน ,
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ท่านละ 500 บาท
นิสิต/นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล ท่านละ 500 บาท
แพทย์ทุกสถาบัน ที่มีอายุ 60 ปี ฟรี (ขอสำเนาบัตรประชาชน)
แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
3 จังหวัดภาคใต้ได้แก่
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
ฟรี (ขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัด)


บุคลากรภายใน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แพทย์ อาจารย์ และอาจารย์แพทย์ ท่านละ 500 บาท
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ท่านละ 300 บาท

แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด,
นิสิต-นักศึกษาแพทย์, นักศึกษาพยาบาล
และนิสิตปริญญาโท-เอก สาขา Basic Sciences

ฟรี

Registration Online

ช่องทางการชำระเงิน


โอนเข้าบัญชี

ออมทรัพย์

ศูนย์ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

เลขที่ 045-566624-9

โปรดส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินมาที่

โทรสาร 02-652-4203

Email: mdcucongress@gmail.com