You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ขอเชิญ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59

MDCU Congress 2023

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย