รายชื่อคณะกรรมการ


ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร
ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
รศ.(พิเศษ)นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
อ.ดร.เดภิชา จินดาทิพย์
ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร
ผศ.พญ.อังคนีย์ ชะนะกุล
อ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์
ผศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
อ.นพ.พร ทิสยากร
อ.ดร.นพ.ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล
ผศ.ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
รศ.นพ.กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน
รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์
ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ
ผศ.พญ.ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์
ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
อ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์
ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร
ผศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย
อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
อ.พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์
ศ.นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง
รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
ศ.ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล
รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์
อ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร
รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัตติศัยกุล
ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
ผศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
อ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์
ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ
ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
นางพรทิพย์ ควรคิด
ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล
นางชลิดา อุทัยเฉลิม
นางสาวสุทธิวรรณ ปรีชา
ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปิติพร
ผศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
ผศ.นพ.ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์
ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล
หัวหน้างานบริหารระบบกายภาพ (นายเกรียงศักดิ์ กาญจนารักษ์)
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (นายราชศักดิ์ วิโรจน์)
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นายกิตติพล อวัยวานนท์)
อาจารย์ นายแพทย์ ปิติ เตชะวิจิตร์
หัวหน้าศูนย์ประชุมวิชาการ (นส.สุทธิวรรณ ปรีชา)
ผศ.พญ.ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์
อาจารย์ ดร.เดภิชา จินดาทิพย์
รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์
อ.ดร.พญ.วรรณรัศมี เกตุชาติ
นางชลิดา อุทัยเฉลิม
นางสาวพัทธนันท์ รุจิภาคย์ศานต์
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ผศ.พญ.ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์
อ.ดร.นพ.กนก พฤฒิวทัญญู
อ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง
นางศิรินันท์ วัฒนะชัยเดช
อ.ดร.พญ.วรรณรัศมี เกตุชาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
ผศ.พิเศษ นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์
อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
หัวหน้าศูนย์ประชุมวิชาการ
น.ส.สุทธิวรรณ ปรีชา
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นายธีรพร ยินเจริญ
หัวหน้างานเผยแพร่ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นางสุดาลักษณ์ อินพรหม
น.ส.ประภาพร เรืองเจริญ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (นายราชศักดิ์ วิโรจน์)
รักษาการ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
นาย เสฏฐ์ศุภณัฐ รัศมิทัต
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
น.ส.วนิดา บุญวาส
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
น.ส.วัสยนรรณ วิริยะกิรติการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยา
ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
(เภสัชกรหญิงวรรณี อิทธิวัฒนกุล)
หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์
(เภสัชกรวิพัฒน์ แสงทอง)
เภสัชกรหญิงอภิญญา วิจิตรเมฆทอง
เภสัชกรหญิงนุชนาฎ สุเมธโชติเมธา
ตำแหน่ง


ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
ที่ปรึกษา
ประธานฝ่ายปฏิคม
ประธานฝ่ายลงทะเบียน
เหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการและประธานฝ่ายปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานฝ่ายบรรณาธิการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการและประธานฝ่ายสถานที่ฯ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานฝ่ายหารายได้
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ


ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
เลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ประธาน

รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา

ประธาน

รองประธาน

อนุกรรมการ
เลขานุการ
ติดต่อ


wacharasindhu@yahoo.com
drburanee@gmail.com
jitladda.d@gmail.com
ypongsak@gmail.com
sittipunt@hotmail.com
niponkhe@yahoo.com
pongsakchula@gmail.com
Nijasris@yahoo.com
bharkbhum@gmail.com
Amornpun.s@gmail.com
depicha.j@gmail.com
kanya.su@chula.ac.th
ankanee@hotmail.com
piti.t@chula.ac.th
jsupharat@gmail.com
Paul.thisayakorn@gmail.com
bee982@hotmail.com
chalisa_loui@yahoo.com
vkornkiat@gmail.com
p.chaturong@gmail.com
shanop@gmail.com
drduangpen@hotmail.com
inipan@gmail.com
kathryn_oil@hotmail.com
Drtuen@yahoo.com
sahadol@hotmail.com
chutitorn@hotmail.com
doctorkrit@gmail.com
jirapa@yahoo.com
chucheep@hotmail.com
rattaplee@gmail.com
fmednft@yahoo.com
dr_coke98@yahoo.com
drnakarin@hotmail.com
jesada.ent@gmail.com
somk50@hotmail.com
chusana.s@chula.ac.th
kamonkaw@yahoo.co.uk
Sgompol@gmail.com
Pairoj.md@gmail.com
witthawat.n@outlook.com
T.penprapa@gmail.com
surinternet@hotmail.com
kuankid56@gmail.com
wannee.kcmh@gmail.com
chalida-u@hotmail.com
mdcu2009@gmail.com
csuankratay@gmail.com
suchadacu@hotmail.com
kanya.su@chula.ac.th
sgompol@gmail.com
kamojuti@gmail.com
Supparerkte@yahoo.com
suppa-ut@yahoo.com
p_siraya@hotmail.com
csuankratay@gmail.com
suchadacu@hotmail.com
pongsakchula@gmail.com
sgompol@gmail.com
Kriangsak.k@chula.ac.th
viroj2011@gmail.com
kittipol@hotmail.com
piti.t@chula.ac.th
p.jockjack9@gmail.com
drduangpen@hotmail.com
depicha.j@gmail.com
p.chaturong@gmail.com
kw3125@hotmail.com
chalida-u@hotmail.com
pattanan.lar@hotmail.com
Amornpun.s@gmail.com
drduangpen@hotmail.com
junior_science@windowslive.com
napakkawatb@gmail.com
sirinan.pr@chula.ac.th
kw3125@hotmail.com
surinternet@hotmail.com

sakunee_bh@hotmail.com
dwangsaturaka@gmail.com
p.jockjack9@gmail.com

teerpone@gmail.com

prchulahos@gmail.com

prchulahos@gmail.com
viroj2011@gmail.com
prmdcu@gmail.com

prmdcu@gmail.com

prmdcu@gmail.com

T.penprapa@gmail.com

wannee.kcmh@gmail.com


nuchanarts@gmail.com