คำแนะนำการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

การนำเสนอผลงานวิจัย (Free paper: Oral presentation หรือ Poster presentation)

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


1. เขียนบทคัดย่อเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมแล้วมีความยาวไม่เกิน 300 คำ

2. ประกอบด้วย (ดูตามตัวอย่าง)

o ชื่อเรื่อง

o ชื่อผู้เขียน โดยใช้นามสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อต้นและชื่อกลาง

o สถาบันที่สังกัด

o บทคัดย่อทั้งหมด ต้องเขียนแบบ structured abstract โดยแยกหัวข้อเป็น Objective, Materials & Methods, Results และ Conclusion ยกเว้น การรายงานผู้ป่วย เท่านั้น จึงอนุโลมให้เป็น unstructured abstract ได้

3. พิมพ์ข้อความด้วยโปรแกรม Microsoft Word ใช้ font Angsana New ขนาด 16 จัดบรรทัดแบบ single บนกระดาษ A4

4. กรุณา ตรวจทานแก้ไขคำผิดในบทคัดย่อก่อนส่งต้นฉบับ