ข้อแนะนำในการเขียนบทความของวิทยากร (Proceedings)

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการจะจัดพิมพ์หนังสือเวชศาสตร์ร่วมสมัย 2561 ซึ่งเป็นบทความของวิทยากรที่บรรยายในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านวิทยากรเขียนบทความเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือดังกล่าว โดยเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่ได้กำหนด ดังนี้


การจัดเตรียมต้นฉบับ (Manuscript preparation) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (โปรดดูตัวอย่างที่แนบมา)

1. เตรียมต้นฉบับโดยใช้โปรแกรม Word for windows ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จัดบรรทัดแบบ single ระยะห่างจากขอบอย่างน้อย 1 นิ้ว ทุกด้าน บนกระดาษขนาด A4

2. ชื่อเรื่อง เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนเนื้อเรื่องใช้ภาษาไทยเป็นหลักและอาจใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตามความจำเป็น กรุณาเขียนให้กระชับและชัดเจน โดยเน้นจุดมุ่งหมายของเรื่อง

3. ชื่อผู้เขียน ตำแหน่งทางวิชาการ และสถาบันสังกัด ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คน และสังกัดต่างสถาบันกัน ให้กำกับท้ายชื่อผู้เขียนด้วยตัวเลขยกขึ้นข้างบน และกำกับหน้าชื่อสถาบันด้วยตัวเลขเดียวกันยกขึ้นข้างบน

4. บทความ (Proceedings) เขียนเป็น ภาษาไทยหรืออังกฤษ ก็ได้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ บทนำ เนื้อเรื่อง และสรุป การเน้นหัวข้อต่างๆให้ใช้อักษรตัวหนา (Bold) ไม่ต้องขีดเส้นใต้

5. ตาราง ให้แทรกไปในตัวบทความในตำแหน่งที่ต้องการ (ไม่ต้องแยกไว้ท้ายเรื่อง) พิมพ์คำว่า ตารางที่ (Table) ตามด้วยตัวเลข และตามด้วยชื่อหรือคำอธิบายตาราง ถ้าตารางมีข้อความมากสามารถใช้ตัวพิมพ์ขนาดเล็กลงได้ หากเป็นตารางหรือรูปภาพ กรุณาแจ้งแหล่งที่มา

6. รูปภาพประกอบ และแผนภูมิต่างๆ ให้แทรกไปในตัวบทความในตำแหน่งที่ต้องการ พิมพ์คำว่า รูปที่ (Figure) ตามด้วยตัวเลข และตามด้วยชื่อหรือคำอธิบายภาพ ถ้าเป็นภาพจากการถ่ายเอกสาร ขอให้มี คุณภาพดี ลายเส้นคมชัด หากเป็นตารางหรือรูปภาพ กรุณาแจ้งแหล่งที่มา

7. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนเรียงตามลำดับอ้างก่อนหลัง มีเลขกำกับข้อ การอ้างถึงเอกสารอ้างอิงในบทความให้ใช้เป็นตัวเลขอารบิค ในวงเล็บยกขึ้นบน การเขียนเอกสารอ้างอิง

ใช้แบบ Vancouver (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                -7.1 Standard journal article

List all authors; if the number exceeds six, list the first six authors followed by et al.

                -Patradul A, Kitidumrongsook P, Parkpian V, Ngarmukos C. Allograft replacement in giant cell tumour of the hand. Hand Surg 2001;6:59-65.

Kamolratanakul P,Dhanamun B, Lertmaharit S, Seublinwong T, Udomsangpetch R, Chirakalwasorn N, et al. Malaria in rural area of eastern Thailand: baseline epidemiological studies at Bo Thong. Southeast Asian J Trop Med Public Health 19 92;23:783-7.

                -7.2 Books and chapters in a book

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and Leadership Skills for Nurses. 2nd ed. Albany: Delmar Publishers, 1996.

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 2nd ed. New York: Raven Press, 1995: 465-78.

ทัสสนี นุชประยูร. การออกแบบการวิจัยทางการแพทย์. ใน: ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ, บรรณาธิการ. สถิติในวิจัยทางการแพทย์. กรุงเทพฯ: โอเอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2537: 18-54.

                - 7.3 ชื่อย่อของวารสารอ้างอิง ให้ย่อตามแบบของ National Library of Medicine ที่ใช้อยู่ใน Index Medicus

                -7.4 ใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ให้เหมือนในตัวอย่าง

8. กรุณาตรวจทานแก้ไขคำผิด ให้เรียบร้อยก่อนส่งต้นฉบับ

9. การส่งบทความ (Proceedings)


สามารถส่งบทความได้ที่ www.mdcucongress.com

10. การส่ง CV ของวิทยากร

ท่านสามารถโหลดฟอร์ม CV วิทยากร(PowerPoint)ได้จากเวปไซด์ www.mdcucongress.com

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาส่งกลับมายัง www.mdcucongress.comกำหนดส่งต้นฉบับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

มิฉะนั้นบทความของท่านอาจจะมิได้รับพิจารณาลงตีพิมพ์